Strona główna Aktualności Konkursy Szczęśliwa 13 Archiwum O Patronie Z Kroniki Pracownicy Rada Rodziców Oferta Szkoły Organizacje Nasi Absolwenci Innowacje i projekty Zielona Szkoła

BIP

Napisz do nas

Logopeda | Pedagog | Biblioteka | Świetlica | Świetlica dla najmłodszych
Gimnastyka korekcyjna | Zajęcia na basenie | Gabinet medyczny | Stołówka szkolna
Współpracujemy z...

LOGOPEDA

Logopeda: Magdalena Sulich-Parzonko

Szkolny gabinet logopedyczny działa w naszej szkole od 1998 roku. Korzystają z niego dzieci z wadami wymowy. Corocznie we wrześniu przeprowadzane są badania mowy wśród uczniów rozpoczynających naukę w klasach "0". Te dzieci, którym sprawiają kłopoty "korale królowej Karoliny" lub "chrząszcze brzmiące w trzcinie", zapraszane są raz w tygodniu na indywidualne zajęcia pod okiem i ... uchem logopedy. Terapia logopedyczna w naszym gabinecie obejmuje: dyslalię, opóźnienia rozwoju mowy, niepłynności wymowy.

PEDAGOG, PSYCHOLOG

Pedagodzy: Nina Durak,
Anna Szewczyk- pedagod specjalny
Psycholog: Anna Gadaszewska:

Godziny pracy PEDAGOGA SZKOLNEGO-mgr Nina Durak:

Poniedziałek-11.15-15.15

Wtorek- 08.00-13.00

Środa-08.00-13.00

Czwartek-11.00-15.00

Piątek- 11.15-15.15

Godziny pracy PEDAGOGA Specjalnego-mgr Anna Szewczyk:

Poniedziałek- 08.00- 12.30

Wtorek- 11.30-15.30

Środa- ---------------

Czwartek- 08-11.00

Piątek- ---------------

Godziny pracy PSYCHOLOGA- mgr Anna Gadaszewska:

Środa- 11.00-15.00

Czwartek-8.30-12.30

Piątek-8.30-11.30

Zadania pedagoga szkolnego są określone przez Rozporządzenie MEN w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach, placówkach. Nadrzędnym zadaniem pedagoga szkolnego jest udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej, rodzinnej, dbanie o właściwy rozwój dzieci i młodzieży; w tym celu podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych, zaradczych.

Można wyróżnić 5 głównych zakresów zadań pedagoga szkolnego:
  I. Zadania ogólnowychowawcze:
(kontrola obowiązku szkolnego uczniów, współpraca z nauczycielami, rodzicami, uczniami, innymi instytucjami wspierającymi wychowanie dzieci i młodzieży, poznanie środowiska szkolnego i rodzinnego uczniów, rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych dzieci i młodzieży, organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom)
II. Profilaktyka wychowawcza (diagnoza zagrożeń, hamujących prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, podejmowanie działań zaradczych, prowadzenie zajęć z młodzieżą - realizacja wybranych programów profilaktycznych, organizowanie imprez dotyczących profilaktyki uzależnień, agresji, innych zagadnień wychowawczych)
III. Indywidualna opieka pedagogiczna. (pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych (mediacje), pomoc w trudnościach szkolnych - rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, w razie konieczności kierowanie uczniów na specjalistyczne badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu profesjonalnej diagnozy przyczyn trudności szkolnych, przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży, terapia zachowań dysfunkcyjnych w stosunku do uczniów niedostosowanych społecznie, agresywnych, a także dla ofiar przemocy, obserwacje, konsultacje ze specjalistami w szczególnie trudnych przypadkach.
IV. Pomoc materialna. (współpraca z MOPS-em, dyrekcją, nauczycielami (wolontariat)w celu udzielania pomocy uczniom, rodzicom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej - dożywianie w szkole, pomoc uczniom w zaopatrzeniu się w podręczniki szkolne, stypendia szkolne, wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do sądu -Wydział Rodzinny i Nieletnich).
V. Orientacja zawodowa. (m. in. pomoc uczniom w wyborze przyszłej szkoły i zawodu, gromadzenie materiałów z zakresu profesjonalnego poradnictwa zawodowego, udostępnianie materiałów osobom zainteresowanym, zajęcia z młodzieżą, współpraca z instytucjami, zajmującymi się poradnictwem zawodowym).

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. wprowadza zmiany w rozporządzeniu z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Według nowego rozporządzenia, pedagoga specjalny szkole ma za zadanie w szczególności:
1. Współpracować z zespołem mającym opracować dokumentację dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Współpracować z nauczycielami, wychowawcami, ale także z innymi specjalistami zatrudnionymi w szkole i w placówce wspierającymi uczniów, ale także z uczniami i ich rodzicami w ramach :
- Rekomendacji dyrektorowi działania w zakresie zapewniania aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły.
- Diagnozy indywidualnych potrzeby rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.
- Wsparcia nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w kontekście doboru metod, form pracy, określaniu potrzeb uczniów, ale także ich mocnych stron.
6. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom ale także nauczycielom.
7. Współpraca z podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym np. z :
- poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
- placówkami doskonalenia nauczycieli,
- innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,
- pracownikiem socjalnym,
- asystentem rodziny,
- kuratorem sądowym i innymi.

BIBLIOTEKA

Bibliotekarze: Małgorzata Brzuzy, Teresa Jesionek

Z biblioteki korzystają uczniowie klas I-VIII, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły.

Lista lektur

klasa 1

Semestr 1
Wanda Chotomska "Gdy zamierzasz przejść ulicę"
Julian Tuwim "Warzywa"
Małgorzata Strzałkowska "Leśny krasnoludek"
Władysław Bełza "Katechizm polskiego dziecka"
Danuta Wawiłow "Marzenie"
Lucyna Krzemieniecka "Jak się krasnalek z borsukiem na spacer wybierali"
Natalia Usenko "Telegram do śpiącej królewny"
Rafał Witek "Pierwszaki z kosmosu"

Semestr 2
Julian Tuwim "Abecadło"
Maria Kownacka "Plastusiowy pamiętnik" (fragmenty)
Hanna Łochocka "O wróbelku Elemelku" (fragmenty)
Natalia Usenko "Potwór ekologiczny"
Julian Tuwim "Ptasie radio"
Joanna Papuzińska "Nasza mama czarodziejka" (fragmenty)
Marcin Brykczyński "Tata"
Jan Brzechwa "Żaba"
Janina Porazińska "Pamiętnik Czarnego Noska"

Lista lektur klasa 2 i 3
Danuta Parlak "Kapelusz Pani Wrony" - rozdział "Wystraszek"
Justyna Bednarek "Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek ( czterech prawych i sześciu lewych)"
Waldemar Cichoń "Cukierku, ty łobuzie"
Agnieszka Frączek "Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został poetą"
Barbara Kosmowska "Dziewczynka z parku"
Marcin Pałasz "Sposób na Elfa"
Joanna Papuzińska "Asiunia"
Maria Terlikowska "Drzewo do samego nieba"
Łukasz Wierzbicki "Dziadek i niedźwiadek"

klasa 4
Jan Brzechwa " Akademia Pana Kleksa"
R. Gościnny ,J.J Sempe " Mikołajek"
J. Christa " Kajko i Kokosz. Szkoła latania"

klasa 5
F. Molnar " Chłopcy z Placu Broni"
J. Parandowski " Mitologia"- wybrane mity "
B. Prus " Katarynka"
C.S. Lewis " Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa"

klasa 6
J.R.R. Tolkien " Hobbit, czyli tam i z powrotem"
H. Sienkiewicz " W pustyni i w puszczy"
J. Krasicki " Bajki" ( wybór)

klasa 7
A. Mickiewicz "Dziady"
J. Słowacki " Balladyna"
A. Fredro " Zemsta"
A.de Saint- Exupery " Mały Książę"

klasa 8
A Mickiewicz " Pan Tadeusz"
H. Sienkiewicz "Latarnik"
H. Sienkiewicz " Quo Vadis"
A Kamiński " Kamienie na szaniec"
S. Żeromski " Syzyfowe prace"

ŚWIETLICA

Wychowawcy: Michał Jachimkowski, Monika Kowalczyk,Barbara Zych, Dariusz Różański

Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 6.30-16.30. Zgodnie z założeniami programowymi w pracy opiekuńczo-wychowawczej nauczyciele świetlicy opierają się na rocznym planie szkolnym, a zadania i ich sposób realizacji na miesięcznych planach.
Nauczyciele świetlicy zwracają uwagę na formy pracy, które skierowane są na kształtowanie nawyków kulturalnych i higienicznych. Dbają o poprawność wypowiedzi uczniów w języku polskim oraz wzbogacanie ich wiadomości poprzez organizowanie konkursów czytelniczych, quizów, zagadek o różnorodnej tematyce.
Wiele uwagi poświęcają na zapoznanie dzieci z ćwiczeniami utrwalającymi wiedzę z języka polskiego, przeprowadzają z uczniami pogadanki na temat przyrody i ochrony środowiska.
W świetlicy zorganizowano kącik higieniczny dający możliwość zapoznania uczniów z czystością i higieną osobistą oraz ze skutecznym dbaniem o zdrowie.
Świetlica uwzględnia różnorodne zainteresowania i możliwości dzieci, dlatego też proponuje różne rodzaje zajęć:

 • zajęcia plastyczne, na których uczniowie poznają i stosują różne techniki plastyczne,
 • zajęcia z żywego słowa: pogadanki, czytanie, opowiadanie,
 • zajęcia umuzykalniające: słuchanie muzyki, nauka piosenek, zabawy ze śpiewem, zagadki muzyczne,
 • gry i zabawy: umysłowe, dydaktyczne, ruchowe,
 • zajęcia sprawnych rąk: prace w plastelinie, w modelinie, wykonywanie przedmiotów użytkowych.

ZAJĘCIA NA BASENIE

Z zajęć na basenie "ORKA" korzystają chętni uczniowie klas II. Odbywają się one w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Dzieci rozwijają kondycję fizyczną, korygują wady postawy oraz poznają różne style pływackie. Zdolne i chętne uczestniczą w zajęciach szkółki pływackiej.

GABINET MEDYCZNY

W szkole działa gabinet medyczny. Oferta gabinetu obejmuje:

 • pierwszą pomoc medyczną,
 • badania bilansowe dzieci,
 • badania wad postawy i wzroku,
 • cykliczne sprawdzanie czystości.

STOŁÓWKA SZKOLNA

Ze stołówki szkolnej korzysta bardzo wielu uczniów. Duża część obiadów finansowana jest przez MOPS.

 

WSPÓŁPRACUJEMY Z...

Nasza Szkoła ściśle współpracuje z:

 • Radomskim Klubem Kickboxingu
 • Centrum Aktywności Lokalnej
 • Polskim Towarzystwem Dysleksji
 • Radomskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli
 • Centrum Edukacji Ekologicznej